Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

 1. Operatorem Serwisu jak również Administratorem danych osobowych Łukasz Lemański ENIL z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea, nr 112, lok. 147, 30-133 Kraków, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP – 8111616777 oraz numer REGON 121048190
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w zgodzie z wymogami prawa określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 2016.119.1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, konkretnej, jednoznacznej i świadomej zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 4. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania ich korekty, uzupełnienia lub usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, przeniesienia swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Jeżeli Administrator ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej powyższe żądanie, może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, której dane dotyczą.
 6. Klient może powyższe uprawnienia w stosunku do Administratora kierować drogą elektroniczną na adres: biuro@intle.pl
 7. Administrator udzieli odpowiedzi na żądania Klienta bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca.
 8. Administrator informuje, że dane osobowe powierza, z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, zewnętrznym podmiotom przetwarzającym, przede wszystkim firmie świadczącej profesjonalne usługi hostingowe.

II. Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

 1. Administrator gromadzi informacje dotyczące wykorzystania strony przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych.
 2. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania stroną www. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane podmiotom trzecim poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające witrynę.

III. Stosowane środki bezpieczeństwa przetwarzania danych

 1. Dane przetwarzane są w Zbiorze działającym w ramach systemu informatycznego. W systemie informatycznym stosuje się wysoki poziom bezpieczeństwa.
 2. System informatyczny jest zabezpieczany przez zastosowanie rozwiązań sprzętowych i programowych. Administrator Danych Osobowych stosuje zabezpieczenia, dostosowane do aktualnych potrzeb oraz dba o ich poprawną konfigurację uniemożliwiającą dostęp do przechowywanych danych osobom nieuprawnionym.

Polityka plików „cookies”

 1. Administrator danych przechowuje informacje w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika w postaci tzw. plików „cookies“.
 2. Celem przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji jest:
 3. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące polityki prywatności proszę kierować drogą elektroniczną na adres biuro@intle.pl